Đăng ký

Bạn hãy đăng ký mã số khách hàng rồi gửi hàng đến công ty chúng tôi như sau:

EURO TRADE (MSKH)
BERNHARD-BÄSTLEIN STR. 3
10365 BERLIN